Alapszabály

Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. § (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben foglalt követelményeknek megfelelően létrehozzuk az Európai Lean Egyesületet. Az Egyesület 2007. július 31. napján a továbbiakban részletezett Alapszabályt fogadta el, melyet 2008. augusztus 21-én tartott Közgyűlésén követ- kezőképpen módosított: (módosítások kiemelve, eltérő betűtípussal és dőlt betűvel szedve)

 

I. AZ EGYESÜLET ADATAI

I. 1. Az Egyesület neve: Európai Lean Egyesület

Az Egyesület neve angolul: European Lean Association

Az Egyesület székhelye: 1120 Budapest, Koszta József u. 33. I. em. 4.

Az Egyesület működési területe kiterjed az ország egész területére és az Európai Unió országaira.

 

I.2. Az Egyesület jogállása

Az Egyesület önálló jogi személy, képviseletére az elnök, az elnökhelyettes és az elnökségi tag önállóan jogosult.

 

I.3. Az Egyesület célja

I.3.1. A LEAN filozófiáról

A fokozódó piaci versenyben egyre inkább döntő fontosságúvá válik a stratégiai jelentőségű értékteremtő kulcsfolyamatok kialakításának képessége. A "LEAN" filozófia alkalmazásával azonosíthatóak és kiküszöbölhetőek a veszteségek és a vállalat folyamatai a vásárlói igények alapján optimalizálhatóak. A módszertan ötvözi a termelékenység- és minőségfejlesztés nemzetközileg elismert gyakorlatait (5S, KAIZEN, Kanban, TQM, TPM, stb.). Alkalmazásával a vállalat folyamatai javulnak mind a termelés, mind az adminisztráció és a stratégia-kialakítás területein. A "LEAN szervezetek", a piac igényeihez rugalmasan alkalmazkodnak, gyorsabban és pontosabban szállítják termékeiket és képesek költségszintjüket alacsonyabban taratani, mint versenytársaiké, ezért versenyképességük folyamatosan javul.

I.3.2. Az Egyesület célja: a LEAN Menedzsment minél szélesebb körű alkalmazásából eredő hatékonyságnövelés és versenyelőny biztosítása az Európai Unió országaiban működő szervezetek számára, különös tekintettel Kelet-Európára és Magyarországra.

I.3.3. Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében az alábbi feladatokat kívánja megvalósítani:

- A LEAN Menedzsment magyarországi és európai alkalmazásának elterjesztése;

- A LEAN Menedzsment módszereinek az egyes országok sajátosságaihoz való hozzáigazítása;

- LEAN Menedzsment tananyagok fejlesztése a KKV-k számára;

- A nemzetközi LEAN tapasztalatok összegzése;

- A hatékonyságnövelés módszereinek átültetése az adminisztratív folyamatokra;

- A közigazgatás hatékonyságnövelésének segítése képzéseken és tanácsadáson keresztül;

-  A KKV-k működési és termelékenységi hatékonyságának növelése képzéseken és tanácsadáson keresztül;

- A magyar gazdaság szereplőinek fejlődéséhez való hozzájárulás a LEAN Menedzsment eszköztárának segítségével;

- A LEAN képzések színvonalának, szakmai megbízhatóságának emelése, biztosítása;

-  Konferenciák szervezése a tapasztalatok átadására;

- A nemzetközi együttműködés fejlesztése;

-  Információ-szolgáltatás;

- Támogatások elnyerése a LEAN Menedzsment terjesztésére;

- A LEAN Menedzsment szakmává emelésének támogatása;

- Segítségnyújtás a hazai és az európai cégeknek, közintézményeknek a hazai és a külföldi gazdasági és humánpolitikai trendekkel, új cégvezetési rendszerek fejlesztésével, kutatásával és kialakításával.

 

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt illetve azoktól anyagi támogatást nem kap, továbbá  országgyűlési és megyei képviselői, valamint fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít és nem támogat. Az Egyesület biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhessen. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt  egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel. Az Egyesület befektetési tevékenységet a Közgyűlés által elfogadott befektetési szabályzat alapján folytathat. Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. Az Egyesület ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az egyesületi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.

 

I.4 . Az Egyesület besorolási kategóriája: közhasznú szervezet

Az Egyesület által végzendő közhasznú tevékenység az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) bekezdése alapján:

„ 3.  tudományos tevékenység, kutatás,

4.    nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

5.    kulturális tevékenység,

18.  munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások”.

 

II. A TAGSÁGI VISZONY

 

II. 1. Az Egyesületbe felvételüket kérhetik rendes tagként azok a természetes illetőleg (tiszteletbeli és pártoló tagként) azok a jogi személyek, akik illetve amelyek az Egyesület célkitűzéseit magukévá teszik.

II. 2. Az Egyesületi tagság formái:

a) rendes tagság

b) tiszteletbeli tagság

c) pártoló tagság

 

II. 3. Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet – az Elnök felkérése alapján- az a kiemelkedő oktatási, tudományos eredményeket elért személy, aki az Egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével az Egyesület célkitűzéseit támogatja. A tiszteletbeli taggá választásra az Egyesület Elnöksége tesz javaslatot a Közgyűlés számára. Ilyen javaslat előterjesztését az Egyesület tagjai is kezdeményezhetik. A tiszteletbeli tagok az Egyesület rendezvényeire meghívhatóak, a Közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehetnek. A tiszteletbeli tag tisztségre nem válaszható, szavazati joga nincs. Az Egyesület keretében hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet kifejtett személyek tiszteletbeli tisztségre választhatók (tiszteletbeli elnök, tiszteletbeli társelnök).

 

II.4. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes személy, jogi személy illetve társadalmi vagy gazdálkodó szervezet, aki, illetőleg amely készségét fejezi ki az Egyesület tevékenységének rendszeres és folyamatos támogatására. A pártoló tagok felvételéről az Elnökség előterjesztése alapján, a Közgyűlés dönt. A jogi személy tag jogait képviselője útján gyakorolja. A pártoló tag illetve képviselője részt vehet az Egyesület testületei ülésein, nincs szavazata, tisztség viselésére nem választható.

 

III. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI

III.1. Az Egyesület szervei

Az Egyesület testületi szervei:

a) Közgyűlés

b) Elnökség

Az Egyesület tisztségviselői:

c) elnök

d) elnökhelyettes

e) elnökségi tagok

 

III.2. A Közgyűlés

A Közgyűlés a tagok összessége, az egyesület legfelsőbb szerve, mely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A Közgyűlésen a természetes személy tagok személyesen, a jogi személy tagok képviselőjük útján vesznek részt. A Közgyűlés rendes és rendkívüli lehet. Rendes Közgyűlést az Egyesület évente egyszer tart. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni a tagok legalább egyharmada által aláírt kérelemre.

 A Közgyűlést az Elnök írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább 8 nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. A Közgyűlés ülései nyilvánosak.

A Közgyűlés és az Elnökség üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye). A jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Egyesület iratai között megőrizni.

A közgyűlés saját honlapján nyilvánosságra hozza az Egyesült szolgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, a működés módját, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a működésről készült szakmai pénzügyi beszámolót. Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

III. 4. Az Egyesület tisztségviselői

Elnök: Andriska Pál (a. n.: Ditrói Anikó, lakcíme: 1162 Budapest Diófa u. 139.)

Elnökhelyettes: Szarvas Zoltán (a. n.: Pásztor Margit, lakcíme: 1112 Budapest Fátra tér 3B.)

Titkár: Somogyi Edit (a. n.: Szepesi Irén, lakcíme: 5000 Szolnok, Dr. Sebestyén Gy. u. 14/C.)

A tisztségviselőket a Közgyűlés választja, megbízatásuk a megválasztás napjától 5 évre szól. A mandátum lejárta után a tisztségviselők újra megválaszthatóak.

 

IV. ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

IV.1. Tagok

Az Egyesület felügyelő szerve az Ellenőrző Bizottság, amely 3 főből áll. Az Ellenőrző Bizottság tagjai indokolt esetben visszahívhatóak. Az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. Az Ellenőrző Bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben részesülhetnek. Az Ellenőrző Bizottság tagjai megbízásukat az alapszabályhoz csatolt nyilatkozatuk értelmében vállalják. Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, működésére az Elnökség működésének szabályait kell alkalmazni.

 

IV.2. Tagok jogai és kötelességei

Az Ellenőrző Bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így különösen: jogosult az Egyesület működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az Egyesület Közgyűlésétől, illetve munkavállalóitól, az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Közgyűlés ülésén tanácskozási joggal részt vehet, jogszabálysértés vagy súlyos mulasztás esetén köteles a Közgyűlést tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni.

… 

 

V. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

V. 1.  Az Egyesület vagyoni eszközei

Az Egyesület bevételei:

a) tagdíjak

b) a jogi személy tagok átutalásai

c) az Egyesület rendezvényeinek bevételei

 

V. 2. Az egyesület pénzeszközeinek felhasználása

Az Egyesület pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést készít. A következő évre szóló költségvetést és az előző év gazdálkodásáról szóló beszámolót az elnökhelyettes terjeszti a Közgyűlés elé jóváhagyás végett. Kifizetések két utalványozásra jogosult elnökségi tag együttes aláírása alapján teljesíthetők.

Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel.

Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselő egyesület gazdálkodásáról a Közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja az esetleges maradvány összegeket hasonló célok támogatására fordítja, rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben használja fel.

Az Egyesület tagjai évi 5.000,- Ft tagdíjat kötelesek fizetni.

 

VI. AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE

Az Egyesület működése felett a törvényességi felügyeletet – az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 14.§ (1) bekezdése alapján - az Ügyészség gyakorolja.

 

VII. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Ezt a módosított alapszabályt az Egyesület Közgyűlése 2008. aug. 21-én fogadta el.

 

Kelt Budapesten 2008. augusztus 21. napján.

 

Andriska Pál, elnök

 

Szarvas Zoltán, elnökhelyettes         

 

Somogyi Edit, titkár

CsatolmányMéret
lean_alapszabaly__kivonata.doc60.5 KB